Despre noi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA București Ilfov este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită pe durată nedeterminată, înființată în temeiul prevederilor Legii nr.215/ 2001 privind administrația publică locală (în prezent înlocuită cu OUG nr.57/ 2019 – Codul administrativ), a Legii nr.51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, a Legii nr.325/ 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică și în baza OG nr.26/ 2000 cu privire la asociații și fundații. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA București Ilfov a fost înființată în anul 2017 la inițiativa municipiului București, orașului Popești-Leordeni și a comunei Chiajna, care, prin organele lor deliberative au hotărât asocierea în vederea asigurării serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în arealul deservit. În acest sens, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA București-Ilfov i s-a acordat mandat special, în condițiile legii, pentru a efectua în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale componente să:

  • Delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de asociație și să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional Compania Municipala Termoenergetica București SA;
  • Elaboreze și să aprobe strategia proprie privind dezvoltarea serviciului public de alimentare cu energie termică, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de alimentare centralizat cu energie termică, precum și a programelor de inființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului;
  • Aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/ procedurilor elaborate și aprobate de către autoritățile de reglementare competente.

Conform Actului constitutiv al Asociației (autentificat sub nr.5327/ 07.12.2017 la SBN „Bucur si Asociații”) și al Statutului Asociației (autentificat sub nr.5326/ 07.12.2017 la SBN „Bucur si Asociații”) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA Bucucuresti-Ilfov are ca organe de conducere Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) formată din cei trei primari ai unităților administrativ-teritoriale componente, Consiliul Director (CD) alcătuit din cei trei primari ai unităților administrativ-teritoriale componente și alți doi membri numiți de către Primarul General al municipiului București și Presedintele Asociației, care, este Primarul General al municipiului Bucuresti.

Prin Hotărârea CGMB nr.625/ 14.11.2019 a fost avizat Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de asociație, s-a stabilit modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică prin gestiune directa, a fost avizat Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică, a fost avizat Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică și a fost avizat modelul de Contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

            În acest sens, la data de 29 noiembrie 2019 a fost semnat Contractul nr.7/ 2019 de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare în arealul deservit, între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA Bucuresti-Ilfov și Compania Municipala Termoenergetica București SA.