Despre noi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA București Ilfov este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită pe durată nedeterminată, înființată în temeiul prevederilor Legii nr.215/ 2001 privind administrația publică locală (în prezent înlocuită cu OUG nr.57/ 2019 – Codul administrativ), a Legii nr.51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, a Legii nr.325/ 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică și în baza OG nr.26/ 2000 cu privire la asociații și fundații. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICĂ București- Ilfov a fost înființată în anul 2017 la inițiativa municipiului București, orașului Popești-Leordeni și a comunei Chiajna, care, prin organele lor deliberative au hotărât asocierea în vederea înființării, organizării, reglementării, monitorizării și gestionării în comun a activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre.

În acest sens, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICĂ București-Ilfov i s-a acordat mandat special, în condițiile legii, pentru a efectua în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale componente să:

  • Delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de asociație și să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional Compania Municipala Termoenergetica București SA;
  • Elaboreze și să aprobe strategia proprie privind dezvoltarea serviciului public de alimentare cu energie termică, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de alimentare centralizat cu energie termică, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului;
  • Aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de către autoritățile de reglementare competente.

Conform Actului constitutiv al Asociației (autentificat sub nr.5327/ 07.12.2017 la SBN „Bucur si Asociații”) și al Statutului Asociației (autentificat sub nr.5326/ 07.12.2017 la SBN „Bucur si Asociații”) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICĂ București-Ilfov are ca organe de conducere Adunarea Generală a Asociaților (AGA) formată din cei trei primari ai unităților administrativ-teritoriale componente, Consiliul Director (CD) alcătuit din primarul general al municipiului București care are și calitatea de președinte al asociației și doi membrii desemnați de acesta și câte un membru desemnat de fiecare reprezentant al celorlalte două UAT-uri membre.

Prin Hotărârea CGMB nr.625/ 14.11.2019 a fost avizat Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de asociație, s-a stabilit modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică prin gestiune directa, a fost avizat Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică, a fost avizat Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică și a fost avizat modelul de Contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

           În acest sens, la data de 29 noiembrie 2019 a fost semnat Contractul nr.7/ 2019 de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare în arealul deservit, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICĂ București-Ilfov și Compania Municipală Termoenergetica București SA.